ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ

Ιατροφαρμακευτική-Νοσοκομειακή περίθαλψη- Επίδομα Ασθενείας

  • Για την έκδοση του βιβλιαρίου υγείας και για παροχές σε είδος του ΙΚΑ απαιτούνται -μόνο για το 2013- 50 ημέρες ασφάλισης στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, αφαιρουμένου του τελευταίου τριμήνου.
  • Για χορήγηση επιδόματος ασθενείας απαιτούνται 120 ημέρες ασφάλισης στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, αφαιρουμένου του τελευταίου τριμήνου. Η καταβολή του επιδόματος ασθενείας αρχίζει από την 4η μέρα ανικανότητας. Οι 3 πρώτες μέρες και για μια φορά το χρόνο πληρώνονται από τον εργοδότη με μισθό ημερομίσθιο.

Παροχές μητρότητας

Βοήθημα τοκετού

Καταβάλλεται μόνο αν ο τοκετός πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και είναι ίσο με το 30πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Επίδομα και άδεια μητρότητας

Καταβάλλεται για 17 συνολικά εβδομάδες, 56 ημέρες πριν τον τοκετό και 63 ημέρες μετά. Το ποσό υπολογίζεται όπως και το επίδομα ασθενείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 2/3 των καθαρών αποδοχών της μητέρας. Προϋπόθεση για την καταβολή είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον 200 ημερών εργασίας στα 2 τελευταία χρόνια πριν από την προηγούμενη ημέρα του τοκετού.

Ειδική άδεια μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Καταβάλλεται μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και για 6 μήνες, με αποδοχές ίσες με τον κατώτερο μισθό, όπως αυτός καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ.

Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού

Οι εργαζόμενες μητέρες μετά την άδεια λοχείας δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα ημερησίως για 2,5 χρόνια, ή κατά 2 ώρες ημερησίως για ένα χρόνο και 1 ώρα ημερησίως για ένα εξάμηνο ακόμα. Εναλλακτικά μπορεί η εργαζόμενη κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να την πάρει και σαν συνεχόμενη άδεια με αποδοχές, ή να κάνει χρήση ο πατέρας αντί της μητέρας.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανέργους

Παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών εφόσον έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για ένα συνεχόμενο δίμηνο.

Παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανέργους ηλικίας άνω των 29 ετών έως και 55 ετών εφόσον έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί 12 τουλάχιστον μήνες.