ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τα αιτήματα του Συνδικάτου για τις τρεις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας του κλάδου ( Ξενοδοχεία, Επισιτισμός, Ζαχαρώδη).

Α. Πεδίο εφαρμογής
Να αφορά όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, σε ξενοδοχεία, πάσης φύσης καταλύματα, επισιτιστικά
καταστήματα, catering, ζαχαροπλαστεία, οποιασδήποτε ειδικότητας, φύλου, ηλικίας και εργασιακής
σχέσης.
Να καταργηθεί άμεσα ο διαχωρισμός σε παλιούς και νέους, σε εργαζόμενους με σταθερή δουλειά και σε
όσους δουλεύουν με άλλες μορφές απασχόλησης.
Να εφαρμοστούν οι συλλογικές συμβάσεις στους πρακτικάριους και στους καταρτιζόμενους, σε όσους
εργάζονται σε προγράμματα.

Β. Εργάσιμος χρόνος
Απαρέγκλιτη εφαρμογή του 8ωρου, 5θημερου, 40ωρου με δυο συνεχόμενες ημέρες εβδομαδιαίας
ανάπαυσης για όλους, ως βάση για τη διεκδίκηση μαζί με όλο το εργατικό κίνημα μείωσης του
εργάσιμου χρόνου σε 7ωρο, 35ωρο. Να καταργηθούν όλα τα άρθρα προηγούμενων συμβάσεων που
παρατείνουν το σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, πέρα δηλαδή του 8ώρου και του
5θημέρου.
Χορήγηση διαλείμματος μισής ώρας σε κάθε εργαζόμενο όταν δουλεύει πάνω από 4 ώρες, που δεν θα
παρατείνει τον εργάσιμο χρόνο.
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με ορισμένου χρόνου συμβάσεις για έκτακτες και εποχικές ανάγκες
των επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία), ανεξάρτητα το είδος της σύμβασης (π.χ.
εργολαβία, διαλείπουσα, εκ περιτροπής κ.ά.), να δικαιούνται εποχικό επίδομα 10% και να έχουν όλα τα
δικαιώματα ενός εποχικού υπαλλήλου (όπως δικαίωμα επαναπρόσληψης, αναγνώριση προϋπηρεσίας
κ.ά.).
Να καταργηθεί ο νόμος 3986/11 που αφορά τη διαδοχικότητα των ορισμένου χρόνου συμβάσεων όπως
και τους όρους απόλυσης και να συμφωνείται μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων ότι δε θα εφαρμοστεί
από τις επιχειρήσεις. Να μην επιτρέπεται απόλυση εργαζόμενου με ορισμένου χρόνου σύμβαση.

Γ. Οικονομικοί όροι
Μισθοί
Κανείς μισθός κάτω από 900 ευρώ μικτά στα ξενοδοχεία και 860 ευρώ μικτά στον επισιτισμό.
Οι μισθοί των εργαζομένων του κλάδου ανάλογα με το χώρο και την ειδικότητα (ξενοδοχείο, επισιτιστικό
κατάστημα, catering, ζαχαροπλαστείο) που δεν εντάσσονταν στις υπάρχουσες συλλογικές συμβάσεις του
κλάδου να διαμορφωθούν ποσοστιαία πάνω από τα 900 και 860 ευρώ, αντίστοιχα με ό,τι προέβλεπαν οι
τελευταίες κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις πριν λήξουν.
Το ημερομίσθιο των εξτρά να είναι 70 ευρώ.
Όσοι εργαζόμενοι δουλεύουν με ελαστικές μορφές εργασίας, ή μέσω εργολαβικών συνεργείων, θα
αμείβονται με βάση τους μισθούς που προβλέπει η κάθε συλλογική σύμβαση προσαυξημένους κατά 10%, ώστε να αποτελεί αντικίνητρο η πρόσληψη με τέτοιες μορφές εργασίας.
Όλοι οι σπουδαστές που ασκούν τη πρακτική τους άσκηση να αμείβονται σύμφωνα με τη συλλογική
σύμβαση με όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα που προβλέπονται.

Επιδόματα-Προσαυξήσεις
Θα χορηγούνται τα επιδόματα προϋπηρεσίας σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.
στα ξενοδοχεία και στα επισιτιστικά καταστήματα 6,00 ευρώ για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας
για τα επισιτιστικά καταστήματα 5% επί του βασικού μισθού για κάθε τριετία μέχρι και 6 τριετίες
για τα ζαχαρώδη 10% για την πρώτη και όγδοη τριετία και 5% για τις υπόλοιπες τριετίες
Επίδομα οικογενειακών βαρών 10%.
Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 15% για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών, 10% για
τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους Αποφοίτους Σχολών Μετεκπαίδευσης.
Επίδομα εποχιακής απασχόλησης 10% σε όλους όσους εργάζονται εποχικά.
Επίδομα στολής 10% ή παροχή αυτούσιας στολής που θα καθαρίζεται με έξοδα του εργοδότη.
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 5% για τις καμαριέρες και 10% για καθαριστές, πλύντες, λαντζέρηδες,
μαγείρους.
Επίδομα τροφής 10% ή χορήγηση πλήρους γεύματος ή δείπνου.
Σε όσους εργάζονται Κυριακές και επίσημες αργίες θα καταβάλλεται προσαύξηση 75%.
Σε όσους εργάζονται νυκτερινές ώρες θα καταβάλλεται προσαύξηση 25%.
Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Δ. Άδειες
Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια άδεια με αποδοχές 20 εργάσιμες ημέρες τον πρώτο χρόνο, 21
εργάσιμες ημέρες τον δεύτερο, 22 εργάσιμες ημέρες τον τρίτο μέχρι τον ένατο. Με την συμπλήρωση του
δέκατου χρόνου 25 εργάσιμες ημέρες και μετά τα εικοσιπέντε χρόνια 26 εργάσιμες ημέρες.
Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται επίδομα άδειας όσο και οι ημέρες άδειας και μέχρι 15.
Οι εποχιακά απασχολούμενοι δικαιούνται αναλογία άδειας 2 ημερών για κάθε μήνα εργασίας, καθώς
και επίδομα αδείας 2 ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό. Εφόσον
έχουν συμπληρώσει συνολικά 10ετία στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη, λαμβάνουν αναλογία
αδείας 2,5 ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης καθώς και
επίδομα αδείας 2,5 ημερών ομοίως για κάθε μήνα εργασίας και μέχρι μισό μηνιαίο μισθό.
Άδεια γάμου επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές.
Γονική άδεια με αποδοχές (άδεια ανατροφής, φροντίδας, απουσίας για ασθένεια εξαρτημένων μελών)
ως 2 ημέρες το μήνα και μέχρι συνολικά 10 το χρόνο.
Άδεια για διευκόλυνση εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις όσες χρειαστούν, χωρίς αποδοχές.
Άδεια 10 εργασίμων ημερών σε όσους εργαζόμενους έχουν χηρέψει ή στον διαζευγμένο γονέα που έχει
την επιμέλεια του παιδιού.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται 3 ημέρες επιπλέον άδεια με αποδοχές.
Άδεια λόγο θανάτου συγγενούς 3 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς α΄ και β΄
βαθμού.
Σπουδαστική άδεια δύο 15θημέρων με αποδοχές, χωρίς να συμψηφίζεται με την κανονική άδεια.
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων τους ή αιμοκάθαρσης 30 ημέρες το χρόνο με αποδοχές.
Συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/82 και 2224/1994.

Ε. Προστασία Μητρότητας και Πατρότητας
Άδεια κύησης, τοκετού και θηλασμού δυο μήνες πριν και τέσσερις μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού, με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Απαγόρευση απόλυσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για 2 έτη μετά τον τοκετό.
Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για χρονικό διάστημα 24 μηνών από τον τοκετό είτε να
προσέρχονται αργότερα στην εργασία τους, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά 2 ώρες κάθε μέρα και
τους επόμενους δέκα μήνες αντίστοιχα κατά 1 ώρα.
Μειωμένο ωράριο εργασίας για γονείς που έχουν παιδιά με διανοητικά προβλήματα ή σωματική
αναπηρία, κ.λ.π. που προβλέπονται από τον ν. 1483/84 χωρίς περικοπές των αποδοχών τους.
Για την περίοδο της εγκυμοσύνης η έγκυος απομακρύνεται από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες χωρίς
να χάνει τα δικαιώματά της (οικονομικά, ασφαλιστικά κ.α.)
Απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας.
Τα μέλη των μονογονεϊκές οικογενειών εργάζονται μόνο πρωινή βάρδια, ή μπορούν εναλλακτικά να
επιλέξουν όποια επιθυμούν μέχρι τα παιδιά να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών.

ΣΤ. Ελάχιστη σύνθεση προσωπικού στα ξενοδοχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί από 5 (πέντε) έως και
2 (δύο) αστέρια (αντίστοιχη πρόταση προτείνουμε να συνταχθεί για τα επισιτιστικά καταστήματα και τα ζαχαρώδη).
Προτείνουμε η ελάχιστη σύνθεση του προσωπικού με βάσει τις κλίνες του κάθε ξενοδοχείου να
καθορίζεται ως εξής:
5 αστέρων: για κάθε 2 κλίνες 1 εργαζόμενος
4 αστέρων: για κάθε 3 κλίνες 1 εργαζόμενος
3 αστέρων: για κάθε 4 κλίνες 1 εργαζόμενος
2 αστέρων: για κάθε 5 κλίνες 1 εργαζόμενος
Η ασφάλιση στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με αυτή την
σύνθεση.

Ζ. Καθορισμός καθηκόντων για όλες τις ειδικότητες που περιλαμβάνει η Συλλογική Σύμβαση.
Να μην επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε καθήκοντα που αφορούν διαφορετικές
ειδικότητες από αυτή που αναγράφεται στην αναγγελία πρόσληψης.

Η. Μέγιστος αριθμός δωματίων για τη κάθε καμαριέρα ορίζονται τα 14 δωμάτια.

Θ. Οι εργαζόμενοι με ανειδίκευτη εργασία που διέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
να αμείβονται με κατώτατο μισθό 751 ευρώ με όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που απορρέουν από τη
κλαδική Συλλογική Σύμβαση.