Προκήρυξη για την εισαγωγή 590 υποψηφίων στη σχολή μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

FacebookTwitterGoogle+Share

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την εισαγωγή 590 μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Κεφάλαιο Β’ του ν. 1077/1980 «Περί απασχολήσεως και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων» (Α’ 225), όπως ισχύει.
 2. Την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 29).
 3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
 4. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
 5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’
 6. 131).
 • Την υπ’ αρ. 755/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Ελένη Ράπτη» (Β’ 4440).
 • Την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155), όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4582/2018 (Α’ 208).

8. Τις υπ’ αρ. 4177/22.4.1981 (Β’ 253), 9963/453/26.7.1982 (B’ 585), 13281/526/28.9.1982 (Β’ 749), 15043/573/2.11.1982 (B’ 1071), 6696/218/16.5.1983 (B’ 272), 6808/386/5.6.1984 (Β΄493), 5247/1.8.2005 (Β΄ 1200), 3937/189/14.5.1985 (B’ 363),

72/19.1.1995 (Β’ 51), 728/12.4.1995 (Β΄303) κ.υ.α. ίδρυσης τμημάτων μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 στις πόλεις Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Άγιο Νικόλαο, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Λουτράκι, Ναύπλιο και Ρόδο.

 • Την υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 4111/6.3.2020 (Β’ 1203), 11369/6.6.2022 (B’ 3002, διόρθωση σφάλματος Β’ 3212) και 23471/30.12.2022 (Β’ 7188) όμοιες αποφάσεις.
 • Την υπ’ αρ. 11505/2.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός ορίου ηλικίας, χρόνου ανεργίας και αριθμού μετεκπαιδευόμενων ανέργων ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 19143/11.12.2020 όμοια απόφαση (Β’ 5521).
 • Την υπ’ αρ. 1052/19.1.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός του αριθμού των επιλεγομένων από τους υποψηφίους για φοίτηση στα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών του Υπουργείου Τουρισμού, κατά ξενοδοχείο ή μονάδα τουριστικής επιχείρησης» (Β’ 124).
 • Την υπ’ αρ. 40368/14.10.1981 κ.υ.α. «Περί επιδόματος μετεκπαιδεύσεως και ασφαλίσεως φοιτώντων στα Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως της ΣΤΕ» (Β’ 660).

13. Τo υπ’ αρ. 6685/12.04.2023 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 7820/13.04.2023) έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ε.Τ..

14. Τα υπ’ αρ. έγγραφα 1089/06.06.2023 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 11722/13.06.2023) Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Αττικής, 73/08.06.2023 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 11586/12.06.2023) και 76/27.06.2023 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 13077/28.06.2023) Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας, 428/01.06.2023 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 11313/07.06.2023) Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ν. Αιγαίου, 964/06.06.2023 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 11743/13.06.2023) Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης,

1095/16.06.2023 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 12402/20.06.2023) Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Κρήτης, 188/19.06.2023 (Α.Π. Υπ. Τουρισμού 12641/22.06.2023) Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων, τα από 06.06.2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου, Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Πελοποννήσου και το από 25.07.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Θράκης.

 1. Το υπ’ αρ. 1682/17.07.2023 ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας μας προς το γραφείο Υφυπουργού.
 2. Τα από 21.07.2023, 21.09.2023 και 02.10.2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υφυπουργού.
 3. Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./16/909/03.02.2023 απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης έτους 2023».
 4. Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/13402/28.09.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών περί τροποποίησης της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./16/909/03.02.2023 απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
 5. Το γεγονός ότι τα προγράμματα μετεκπαίδευσης επικεντρώνονται στην βελτιστοποίηση και συστηματοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και των πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών του τουριστικού τομέα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό.
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την έγκριση λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024.
 2. Τη λειτουργία 24 Τμημάτων Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024 και την εποπτεία αυτών από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα:
Πόλη Ειδικότητα Αριθμός τμημάτων Άτομα ανά τμήμα Ωράριο Εκπαιδευτική μονάδα που εποπτεύει
Αθήνα (με έδρα στην Ανάβυσσο) Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό   Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Αττικής
Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
Μαγειρική τέχνη 1 25 Απογευματινό
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
  Θεσσαλονίκη Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό   Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας
Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
Μαγειρική τέχνη 1 25 Απογευματινό
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
  Ρόδος Επισιτισμός 1 20 Πρωινό Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου
Οροφοκομία 1 20 Πρωινό
  Κέρκυρα Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
Λουτράκι (με έδρα στην Κόρινθο) Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό     Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Πελοποννήσου
Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
Ναύπλιο (με έδρα στο Άργος) Μαγειρική τέχνη 1 25 Απογευματινό
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
Καλαμάτα Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
Άγιος Νικόλαος Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό Α.Σ.Τ.Ε.Κ.
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
  Ηράκλειο Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό   Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Κρήτης
Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
Μαγειρική τέχνη 1 25 Απογευματινό
Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
Αλεξανδρούπολη Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Θράκης
Σύνολο   24 590    
 • Την προκήρυξη της εισαγωγής 590 μετεκπαιδευόμενων συνολικά, με τη διαδικασία της επιλογής βάσει συστήματος μοριοδότησης, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024.

4.  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 • Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του Τουρισμού. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του ν. 2112/1920 (Α’ 67).

Ειδικότερα, τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα (κύρια και μη κύρια), σε καζίνο, σε κέντρα εστίασης και αναψυχής (ενδεικτικά αναφέρονται νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, μαζικά κέντρα εστίασης (catering), ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ–μπαρ).

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν:
 • Υπηρεσία Υποδοχής
 • Υπάλληλος Υποδοχής
 • Βοηθός Υποδοχής
 • Υπάλληλος τήρησης λογαριασμών πελατών
 • Αποθηκάριος
 • Θυρωρός, Θυρωρός Β’, Βοηθός Θυρωρού, Νυκτοθυρωρός
 • Εξωτερικός Θυρωρός (Doorman)
 • Τηλεφωνητής / Τηλεφωνήτρια
 • Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Γκρουμ
 • Επισιτισμός
 • Εστίαρχος (Maitre/ess)
 • Υπομαίτρ (Sous-Maitre/ess)
 • Αρχισερβιτόρος (Captain)
 • Σερβιτόρος Τραπεζαρίας-Σαλονιού ή Ορόφων (θαλαμηπόλος)
 • Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar
 • Βοηθός Σερβιτόρου
 • Ταμίας – Ελεγκτής/τρια (Ταμπλίστας/στρια)
 • Μπάρμαν και Βοηθός Μπάρμαν
 • Μαγειρική Τέχνη
 • Αρχιμάγειρας/ισσα
 • Μάγειρας/ισσα Α’ και Β’
 • Μάγειρας/ισσα Γ’
 • Μπουφετζής
 • Μπουφετζής Α’
 • Ψήστης/στρια
 • Τηγανιέρης
 • Τεχνίτης/τρια Πιτσαρίας
 • Ντονερτζής
 • Ζαχαροπλαστική Τέχνη
 • Ζαχαροπλάστης/στρια – Αρτοποιός
 • Τεχνίτης/τρια Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθός Τεχνίτη/τριας Ζαχαροπλαστικής
 • Οροφοκομία
 • Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Προϊστάμενος/η – Λινοθήκης και πλυντηρίου
 • Καμαριέρης/α
 • Οροφοκόμος (Βαλές)
 • Βοηθός λινοθήκης
 • Καθαριστές (ξενοδοχείων ή/και γραφείων ή/και άλλων χώρων)
 • Πλύντες, σιδερωτές, καθαριστές ενδυμάτων, υφασμάτων και ταπήτων με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές

Η παράθεση των ειδικοτήτων των εργαζομένων που δύνανται να επιλέγονται και να παρακολουθούν το πρόγραμμα των ειδικοτήτων μετεκπαίδευσης είναι ενδεικτική. Γίνονται δεκτές και οι συναφείς προς αυτές ειδικότητες, καθώς και κάθε άλλη συναφής με τo βασικό μάθημα ειδικότητα, κατά την κρίση των επιτροπών επιλογής του άρθρου 14 του ν. 1077/1980.

 • Ο αριθμός των μετεκπαιδευόμενων πρόσκαιρα ανέργων ανά τμήμα μετεκπαίδευσης καθορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθμού μετεκπαιδευόμενων του τμήματος. Πρόσκαιρα άνεργοι θεωρούνται οι υποψήφιοι που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής αποδεικνύουν χρόνο ανεργίας έως δώδεκα (12) μήνες κατά ανώτατο όριο.

Σε περίπτωση που το ως άνω αναφερόμενο ποσοστό δεν συμπληρωθεί από πρόσκαιρα ανέργους, οι κενές θέσεις καταλαμβάνονται από εργαζομένους σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

Αντιστοίχως, τεκμαίρεται ότι σε περίπτωση που καλυφθεί το 40% των θέσεων από πρόσκαιρα ανέργους και εξακολουθούν να υπάρχουν υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας, ενώ ταυτόχρονα υφίστανται κενές θέσεις στην κατηγορία των υποψηφίων εργαζομένων, αυτές οι κενές θέσεις καλύπτονται από πρόσκαιρα ανέργους.

4.4.  Προϋποθέσεις Φοίτησης

 • Στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή και με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης:

α. Έλληνες/ίδες υπήκοοι,

β. υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

γ. υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα.

 • Οι υποψήφιοι απασχολούμενοι στις πιο πάνω επιχειρήσεις και ειδικότητες θα πρέπει:

α. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια

 

συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί).

β. Να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ’ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής, σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (A’ 184).

γ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτος 1968 και μετά.

 • Τόσο οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2.
  • Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

5.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι, υποβάλουν στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), και επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, να επισυνάψουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να την υποβάλουν οριστικά (οριστική υποβολή) εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη.

Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και να αποδεικνύονται προσηκόντως. Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και -σε περίπτωση επιτυχίας και εγγραφής στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης- για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Μετεκπαιδευομένων.

Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στο σύστημα και την υποβολή της αίτησης παρέχονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

 • Γενικά Δικαιολογητικά

α. Ηλεκτρονική αίτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης και μέχρι δύο (2) πόλεις προτίμησης για την παρακολούθηση του προγράμματος της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει.

β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. γ.1. Για αποφοίτους μέχρι το 1980, απολυτήριο Δημοτικού σχολείου.

γ.2. Για αποφοίτους από το 1981 και εφεξής, απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ.

739/1980 (Α’ 184).

Απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσκομίζουν τον τίτλο αποφοίτησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο προκειμένου να μοριοδοτηθούν αναλόγως.

δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), από τα στοιχεία του οποίου να προκύπτει η ειδικότητα, με αναγραφή του σχετικού κωδικού, καθώς και οι ασφαλιστικές ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης, για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα. Επισημαίνεται πως στην περίπτωση που οι υποψήφιοι υποβάλουν Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για χρήση σε Α.Σ.Ε.Π., αντί του απαιτούμενου Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, αυτή γίνεται υποχρεωτικά δεκτή κατά το μέρος που αφορά προϋπηρεσία σε συναφή ειδικότητα και μόνο εφόσον καθίσταται εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός του συνολικού αριθμού ημερών εργασίας ανά έτος.

Υποψήφιοι που συμπληρώνουν (οριακά) τον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας προκήρυξης (οπότε δεν έχουν αποσταλεί ακόμα τα ένσημά τους στον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)), υποβάλλουν επιπλέον μαζί με την αίτηση (α) βεβαίωση εργοδότη (για Ι.Κ.Α.) αναφορικά με το διάστημα παροχής απασχόλησης και ασφάλισης και τον κωδικό ειδικότητας και (β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα ένσημα των μηνών που υπολείπονται θα προσκομιστούν συμπληρωματικά όταν υποβληθούν οι σχετικές Α.Π.Δ. και πάντως το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

Γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές εκτυπώσεις του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης από την ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

ε. Αναγγελία πρόσληψης στη Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 (Α’ 299), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4504/1966 (Α’ 57) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 763/1970 (Α’ 283), ή σύμβαση εργασίας του π.δ. 156/1994 (A’ 104) ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνεται επακριβώς το είδος και ο χρόνος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή Βεβαίωση εργοδότη στην οποία βεβαιώνεται η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.

Σε περίπτωση που από τα δικαιολογητικά της περίπτωσης δ δεν αποδεικνύεται προϋπηρεσία σε ειδικότητα συναφή με αυτές που ορίζονται στην παρ. 4.2. της παρούσας, υπερισχύει η ειδικότητα που αναφέρεται στα δικαιολογητικά της περίπτωσης ε.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από όλους τους υποψήφιους (τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους ανέργους). Οι άνεργοι υποψήφιοι υποβάλλουν το δικαιολογητικό της περίπτωσης ε για την τελευταία περίοδο που εργάστηκαν καθώς και για κάθε χρονικό διάστημα για το οποίο διαπιστώνεται τυχόν αναντιστοιχία με τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης.

Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος, υποβάλλεται επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από την Δ.ΥΠ.Α. από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο υποψήφιος είναι πρόσκαιρα άνεργος (συνεχόμενη ανεργία μέχρι 12 μήνες) και η οποία δεν απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

5.2.  Δικαιολογητικά κατά περίπτωση

α. Για την απαλλαγή από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής κατά περίπτωση) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1077/1980, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3766/2009 (Α’ 102), πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης (επιπέδου Β2) της αγγλικής γλώσσας για τις ειδικότητες Υπηρεσία Υποδοχής, Επισιτισμός και Οροφοκομία ή της γαλλικής γλώσσας για τις ειδικότητες Μαγειρική Τέχνη και Ζαχαροπλαστική Τέχνη.

Για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου (βλ. Παράρτημα 1) και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ. Παράρτημα 2).

β. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών αλλοδαπής προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου του τίτλου σπουδών τους, και επιπλέον:

β.1. επίσημη μετάφραση του τίτλου στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2,

β.2. βεβαίωση ισοτιμίας της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Τμήμα Β’ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας, (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, τηλ. 210-3442189) ή των κατά τόπους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Προκειμένου περί τίτλων σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), (Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 142 34, τηλ. 210-2709000).

γ. Τόσο για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1 και Πλ. Σκρα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 32, Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, τηλ. κέντρο 2313-331540-2) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 541 24, τηλ. 2310- 997571) ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84, τηλ. 210-7277672). Για την απόδειξη της ελληνομάθειας μπορεί να προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

6.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από τις κατά τόπους τριμελείς επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1077/1980, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού Λειτουργίας [υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 υ.α. (Β’ 2705)]. Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, γίνεται με μοριοδότηση των εξής κριτηρίων:

Κριτήρια Μόρια
1. Ηλικία  
α. Μέχρι 35 ετών 30
β. Άνω των 35 ετών μέχρι και 45 ετών 35
γ. Άνω των 45 ετών μέχρι και 55 ετών 40
δ. Άνω των 55 ετών Εκτός διαδικασίας
2. Προϋπηρεσία  
α. Βασική προϋπόθεση εισαγωγής (3 έτη) 20
β. Άνω των 3 ετών και μέχρι 12 έτη Επιπλέον 2 μόρια για κάθε έτος
γ. Άνω των 12 ετών προϋπηρεσίας Επιπλέον 12 μόρια
3. Ανεργία  
Πρόσκαιρη ανεργία (μέχρι 12 μήνες) 5
4. Τίτλος σπουδών / Τυπική εκπαίδευση  
α. Υποχρεωτική Εκπαίδευση (για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού, για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ. 739/1980) 15
β. Απόφοιτοι Λυκείου 30

Διευκρινίζεται ότι για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τα έτη υπολογίζονται από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, ήτοι την 11.10.2023, και προς τα πίσω συνεχόμενα, ως εξής: 11.10.2023-12.10.2022, 11.10.2022-12.10.2021, 11.10.2021-

12.10.2020 κ.ο.κ.. Για την προσμέτρηση ενός (1) έτους προϋπηρεσίας πέραν της τριετίας, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημερομίσθια ανά έτος.

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο metekp@mintour.gr ή αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού Λ. Αμαλίας 14, T.K. 105 57 Αθήνα ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή – ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο – η οποία και θα πρέπει να είναι εντός της καταληκτικής ημερομηνίας των ενστάσεων με αποδέκτη την Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης. Η εξέταση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, που υποδεικνύονται αντιστοίχως με τους αναπληρωτές τους.

Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένους, σαφείς και επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους. Ενστάσεις με αόριστες και γενικές αναφορές δεν θα γίνουν δεκτές.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή επιλογής, ώστε ο τελικός αριθμός των μετεκπαιδευόμενων να μην υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό ατόμων ανά τμήμα.

Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων (πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων και πίνακες απορριφθέντων) επικυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού και γνωστοποιούνται με τους εξής τρόπους:

(α) αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού και

(β) αναρτώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες υπό την εποπτεία των οποίων υλοποιείται το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης.

 • ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου αίτηση εγγραφής στη γραμματεία του τμήματος μετεκπαίδευσης στο οποίο έχουν εισαχθεί, σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών η οποία ορίζεται στην απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων επιλογής (πινάκων επιτυχόντων). Επισημαίνεται η υποχρέωση των επιτυχόντων για υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ενότητα 5 της παρούσας σε έντυπη μορφή με την εγγραφή, πλέον του Πιστοποιητικού Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/14.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄1199) ή δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 ότι θα το προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Επιτυχόντες οι οποίοι δεν παρουσιάζονται εντός του πιο πάνω διαστήματος διαγράφονται αυτοδίκαια και ειδοποιούνται οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης μορίων (επιλαχόντες) μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός μετεκπαιδευόμενων κάθε τμήματος. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησής τους. Οι αρμόδιες εκπαιδευτικές μονάδες ειδοποιούν τυχόν επιλαχόντες μέχρι τη συμπλήρωση του 20% της συνολικής διάρκειας των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος και πάντως το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση των δέκα (10) πρώτων ημερών διδασκαλίας.

Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία πόλεις έχει δικαίωμα εγγραφής μόνο σε μία πόλη σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λειτουργήσει το τμήμα μετεκπαίδευσης, για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση στην πρώτη κατά σειρά προτίμησης πόλη, δύναται να εγγραφεί στην πόλη που έχει δηλώσει ως δεύτερη προτίμηση στην αίτηση του.

Εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία των εγγραφών και διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η λειτουργία του τμήματος, αρκεί η αίτηση εγγραφής στην πόλη πρώτης προτίμησης, η οποία διαβιβάζεται αμελλητί στην πόλη δεύτερης προτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις

Μετεγγραφή από ένα τμήμα σε άλλο και από μια πόλη σε άλλη δεν επιτρέπεται.

9.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Tα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 είναι προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση και οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών.
 2. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές δυνατότητες του Υπουργείου, και διαρκούν από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες ημερησίως. Το Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί τη δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων κατ’ εξαίρεση και Σάββατο ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού ορίζεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση δύναται να αυξομειώνεται το σύνολο των ωρών διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και των εργαστηρίων σε ποσοστό μέχρι 20%.

 • Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης υλοποιούνται κατά κύριο λόγο στις περιφέρειες στις οποίες υφίστανται εκπαιδευτικές δομές κυριότητας του Υπουργείου Τουρισμού, είτε στις εν λόγω δομές είτε σε μισθωμένες δομές εάν συντρέχουν λόγοι ή παράγοντες που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση μαθημάτων εντός των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου, οι οποίες θα γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μετεκπαιδευόμενων.
 • Ελάχιστη προϋπόθεση λειτουργίας ενός Τμήματος Μετεκπαίδευσης είναι ο αριθμός των μετεκπαιδευόμενων κατά την έναρξη του προγράμματος να είναι τουλάχιστον δέκα (10) άτομα. Ο αριθμός των μετεκπαιδευόμενων ανά τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα. Προβλέπεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση λειτουργίας τμημάτων με αριθμό μετεκπαιδευομένων μικρότερο των δέκα (10), με απόφαση Υπουργού Τουρισμού.
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: (α) τριακόσιες ογδόντα (380) ώρες διδασκαλίας (θεωρίας και εργαστηρίου) ανά ειδικότητα, (β) γραπτές εξετάσεις για τα θεωρητικά μαθήματα και (γ) γραπτές και εργαστηριακές ή προφορικές εξετάσεις για τα τεχνικά μαθήματα και το μάθημα της ξένης γλώσσας.
 • Η βαθμολογία υπολογίζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20). Ο μετεκπαιδευόμενος θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εφόσον λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) και Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) επί του συνόλου των διδασκόμενων μαθημάτων από δέκα (10) και άνω.
 • Οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Υπ’ αριθμ. 11506/2.7.2018 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού, Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 4111/6.3.2020 (Β’ 1203), 11369/6.6.2022 (B’ 3002, διόρθωση σφάλματος Β’ 3212) και 23471/30.12.2022 (Β’ 7188) όμοιες αποφάσεις.
 • Η παρακολούθηση των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κανονισμού επιτρέπεται η απουσία των μετεκπαιδευόμενων σε ποσοστό 20% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Οι μετεκπαιδευόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω του επιτρεπτού ορίου απουσιών διαγράφονται από το τμήμα.
 • Οι μετεκπαιδευόμενοι, ανεξάρτητα με το αν συμπίπτει το ωράριο εργασίας τους με το ωράριο κατάρτισης, δικαιούνται να απέχουν από την ημερήσια εργασία τους για χρονικό διάστημα ίσο προς αυτό της μετεκπαίδευσής τους, ανεξαρτήτως ωραρίου ημερήσιας

εργασίας. Ο χρόνος της αποχής αυτής θεωρείται ως χρόνος εργασίας. Για την παραπάνω αποχή του μετεκπαιδευόμενου από την εργασία του περικόπτονται από τον εργοδότη αναλόγως οι αποδοχές του. Η περικοπή των αποδοχών δεν συνεπάγεται μεταβολή των εκατέρωθεν ασφαλιστικών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων (σχετ. ν. 1077/1980 άρθ. 15).

 1. Οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται για όσο διαρκεί το πρόγραμμα επίδομα μετεκπαίδευσης, που καταβάλλεται από την Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.). Το επίδομα μετεκπαίδευσης για τις τρεις κατηγορίες μετεκπαιδευομένων (Επιδοτούμενοι άνεργοι, Μη επιδοτούμενοι άνεργοι και Εργαζόμενοι) προσδιορίζεται από τις υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. ανάλογα με το εργασιακό καθεστώς των μετεκπαιδευομένων. Πιο συγκεκριμένα:

(α) στους εργαζόμενους και στους μη επιδοτούμενους ανέργους καταβάλλεται επίδομα για κάθε ώρα μετεκπαίδευσης,

(β) στους επιδοτούμενους ανέργους καταβάλλεται επίδομα για κάθε ημέρα μετεκπαίδευσης, το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο ημερήσιο επίδομα ανεργίας, ανεξάρτητα από την ημερήσια διάρκεια της μετεκπαίδευσης, και ασφαλίζονται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Η καταβολή του ως άνω επιδόματος προϋποθέτει την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων.

 1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1077/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 1836/1989 (A’ 79), (…) από την ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης για μετεκπαίδευση, δεν μπορεί να γίνει καταγγελία της σύμβασης εργασίας των μετεκπαιδευόμενων μισθωτών μέχρις ότου γίνει η επιλογή και γιαυτούς που θα επιλεγούν μέχρι τέλος της φοίτησής τους, παρά μόνο εάν συντρέχει περίπτωση από τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 10 α-δ του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών».

10.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής από την Τετάρτη 11.10.2023 έως και την Παρασκευή 20.10.2023 μέχρι το τέλος της ημέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο (2) πόλεις, επιλέγουν τα αντίστοιχα πεδία στην ηλεκτρονική αίτηση.

  Τόπος υλοποίησης   Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας εκπαιδευτικής μονάδας
  Αθήνα (Ανάβυσσος) Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Αττικής, 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), T.K. 190 13, τηλ. 22910-36998, 22910-42294,-5. E – mail: iekana@mintour.gr
  Θεσσαλονίκη Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας, Παραλία Περαίας – Θεσσαλονίκη (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), T.K. 570 19, τηλ. 23920-25551-4, 23920- 75919. E – mail: iekmak@mintour.gr
  Κέρκυρα Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων, Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά Κέρκυρας, T.K. 491 00, τηλ. 26610-91541, 26610-90030. E – mail: iekker@mintour.gr

 

 
Άγιος Νικόλαος
Α.Σ.Τ.Ε.Κ., Λατούς 25, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος – Κρήτη, τηλ. 28410- 28565, 28410-28828. E – mail: astek@mintour.gr
  Ρόδος Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΡΜΑΙ» ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΟΥ 1 Τ.Κ. 85100, τηλ 22410-74445 22410-71446 24410-24351. E – mail: iekrod@mintour.gr
Ηράκλειο Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Κρήτης, Εσταυρωμένος (εντός ΕΛΜΕΠΑ), Τ.Κ. 71410 Τ.Θ. 1923 Ηράκλειο – Κρήτης, τηλ. 2810379571, 2810379572. E – mail: iekira@mintour.gr
  Αλεξανδρούπολη Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Θράκης, Ξενοδοχείο «ΘΑΛΑΣΣΑ», 2Ο χλμ. Λεωφ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης, Τ.Κ. 68131, τηλ. 25510-25288 25510- 22838. E – mail: iekalex@mintour.gr
Λουτράκι (με έδρα στην Κόρινθο)   I.E.K. Τουρισμού Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29, Άργος, T.K. 212 00, τηλ. 27510-23856, 27510-20127. E – mail: iekpel@mintour.gr
Ναύπλιο (με έδρα στο Άργος)
Καλαμάτα  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποβολή τυχόν ελλειπόντων, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα τεθούν εκτός διαδικασίας επιλογής.

Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνονται Παραρτήματα 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο Τμήμα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

·        Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται αποδεκτά, ανά επίπεδο γνώσης της κάθε ξένης γλώσσας κατά τα αναφερόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR), άριστο Γ2 ή C2, πολύ καλό Γ1 ή C1, καλό B2 ή Β2 και φορέα έκδοσης αυτών.

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ C2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ C1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ B2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
                                    ΑΓΓΛΙΚΑ AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
AIM Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) AIM Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Anglia Proficiency) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
  ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA) με συνολική βαθμολογία 74- 100 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) έως 31/12/2021 ή ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) με συνολική βαθμολογία 55-73 από 1/1/2022 του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA)           –
    –     – Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)
BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ C2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ C1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ B2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
  ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
      – BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200- 210 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180- 199 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
    – BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180- 190 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160- 179
                  ΑΓΓΛΙΚΑ CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199     –
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
  – FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
  ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON   CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON   CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ C2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ C1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ B2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
                  ΑΓΓΛΙΚΑ CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment)         – (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment)
EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2)
                ΑΓΓΛΙΚΑ   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2) ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1)   ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2)
  INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP   INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP   INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ C2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ C1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ B2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
                                        ΑΓΓΛΙΚΑ   Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω   Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8   Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5
GA Level 3 Certificate in ESOL International –CEFR: C2 GA Level 2 Certificate in ESOL International – CEFR: C1 GA Level 1 Certificate in ESOL International – CEFR: B2
GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2) GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1) GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)
C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) C1- LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) B2- LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2) LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C1) LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL
                  ΑΓΓΛΙΚΑ EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C1) EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
      – ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ C2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ C1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ B2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
                                    ΑΓΓΛΙΚΑ       – ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
      – MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2   – Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2
NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2) NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1) NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
OCNLR Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) OCNLR Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) OCNLR Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009) OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common                                   European Framework equivalent level C1) (μέχρι 31/8/2009) OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common                                   European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009)
                  ΑΓΓΛΙΚΑ Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2) PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1) PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION – του EDEXCEL PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 – ADVANCED COMMUNICATION – του EDEXCEL PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ C2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ C1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ B2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
                                    ΑΓΓΛΙΚΑ   PEARSON EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) (ENGLISH International Certificate)   PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)   PEARSON EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”) PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”) PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”)
    – PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”) PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”)
  –   – PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
  ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 925 έως 990 (από 1/12/2019) ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 785 έως 900 και από 1/12/2019 βαθμολογία από 785 έως 920   TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 505 έως 780
Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) Test of Interactive English, B2 Level (ACELS)
              ΑΓΓΛΙΚΑ Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards) Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse A wards). Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards)
Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS) Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
VTCT (ITEC) Level 3 Certificate in ESOL International (C2) VTCT (ITEC) Level 2 Certificate in ESOL International (C1) VTCT (ITEC) Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
  Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003   Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ C2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ C1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) ΕΠΙΠΕΔΟ B2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
  ΓΑΛΛΙΚΑ D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας – CIEP DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας – CIEP DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας – CIEP
            ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris- Sorbonne Universite]       –       –
DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris- Sorbonne C1) Paris- Sorbonne Universite CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE- SORBONNE B2 Paris- Sorbonne Universite
                        ΓΑΛΛΙΚΑ   – DIPLOME D’ ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το1996) – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
Για τα πιστοποιητικά παλαιότερων ετών τα οποία δεν αναγράφονται, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
 • Η άριστη γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:
  • πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή

ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 • Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο πλαίσιο συνεργασίας εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής με αναγνωρισμένο ομοταγές της αλλοδαπής ή με μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής, εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας, των εξετάσεων, της συγγραφής και της παρουσίασης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι άλλη πλην της ελληνικής κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές.

·        Η πολύ καλή γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με:

 • απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο αναγνωρισμένου ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής κατά την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, εφόσον τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του σχολείου για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα,
 • απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή, συνοδευόμενο από:

α) βεβαίωση ισοτιμίας για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει, που χορηγείται από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας έπειτα από την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας ή/και

β) βεβαίωση της σχολικής μονάδας για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας.

 • Η άριστη (Γ2 ή C2), πολύ καλή (Γ1 ή C1) και καλή (Β2 ή Β2) γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας διαπιστώνεται με αντίστοιχου επιπέδου Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999, όπως ισχύει.

Γενικές επισημάνσεις:

 • Τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
 • Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας με έναν από τους οριζόμενους τρόπους απόδειξης αυτής που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα.
 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική και γαλλική που αναγράφονται στο παρόν παράρτημα, οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ κ.λπ.

Τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά ως εξής:

α) Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή.

β) Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή, χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. πιστοποιητικά και βεβαιώσεις απόδειξης γνώσης Η/Υ, ιατρική γνωμάτευση, τιμολόγια, Α.Π.Υ.).

γ) Έγγραφα της αλλοδαπής (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων τα οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή τα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31/8/2021 σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 478 του ν. 4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής

«Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην υπηρεσία.

Ειδικώς, οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική και γαλλική, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» γίνονται δεκτοί εφόσον

υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται και επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Η παρούσα απόφαση και τα Παραρτήματα 1 και 2 αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες για ενέργεια:

 1. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Αττικής
 2. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας
 3. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου
 4. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Ιονίων Νήσων
 5. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Πελοποννήσου
 6. Α.Σ.Τ.Ε.Κ.
 7. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Κρήτης
 8. Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Θράκης

Αποδέκτες για κοινοποίηση:

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, Σόλωνος 87-89, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα
 2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Σταδίου 24, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Υφυπουργού
 3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
 4. Υπηρεσία Συντονισμού
 5. Διεύθυνση Διοικητικού
 6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 7. Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
 8. Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης