Έρευνα ΙΤΕΠ: 67% υψηλότερα έσοδα για τα ξενοδοχεία των αλυσίδων

FacebookTwitterGoogle+Share

Ποιος κερδίζει τελικά…

Τα ξενοδοχεία που ανήκουν σε αλυσίδα κατέγραψαν 67% υψηλότερα έσοδα ανά δωμάτιο το 2014, έναντι των ανεξάρτητων ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας, ενώ σημαντικά υψηλότερες ήταν οι πληρότητες και οι τιμές δωματίων τους, όπως διαπιστώνει μελέτη του ΙΤΕΠ για τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού του 2014, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η πληρότητα των ξενοδοχείων αυτής της ομάδας είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη του μέσου όρου των ξενοδοχείων τόσο το Μάιο όσο και τον Αύγουστο. Το Μάιο του 2014 η πληρότητα των ξενοδοχείων που ανήκουν σε αλυσίδα διαμορφώνεται στο 64,8% έναντι 55,7% που είναι για το σύνολο των ξενοδοχείων του δείγματος. Αντίστοιχα, η πληρότητα των ξενοδοχείων σε αλυσίδες τον Αύγουστο ήταν 91,7% έναντι 86,9% για το σύνολο των ξενοδοχείων. 

Επίσης, σε υψηλότερα επίπεδα διαμορφώνεται και η μέση τιμή διάθεσης των δωματίων των ξενοδοχείων που ανήκουν σε αλυσίδες. Η μέση τιμή διάθεσης των δωματίων των ξενοδοχείων αυτής της κατηγορίας διαμορφώνεται το Μάιο στα 99,05 ευρώ και τον Αύγουστο στα 154,72 ευρώ, ενώ για το σύνολο των ξενοδοχείων είναι 72,40 € και 116,00 €, αντίστοιχα.

Οι καλύτερες επιδόσεις ως προς τις τιμές και τις πληρότητες έχουν, όπως είναι φυσικό, θετικές επιδράσεις και στο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο των ξενοδοχείων που ανήκουν σε αλυσίδες. Έτσι, το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία αυτά είναι σχεδόν κατά 67% υψηλότερο από το αντίστοιχο του συνόλου των ξενοδοχείων του δείγματος και διαμορφώνεται περίπου στα 21.222 ευρώ. Αντίθετα, τα ξενοδοχεία που δεν ανήκουν σε κάποιας μορφής ξενοδοχειακή αλυσίδα έχουν όχι μόνο μικρότερο μέγεθος, αλλά και πολύ χαμηλότερες επιδόσεις πολύ κοντά στους μέσους όρους όλων των ξενοδοχείων του δείγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 11% των ξενοδοχείων που απάντησαν στην έρευνα ανήκε σε κάποιας μορφής ξενοδοχειακή αλυσίδα. Το ποσοστό αυτό των ξενοδοχείων αντιστοιχεί στο 27% περίπου της δυναμικότητας σε όρους δωματίων του δείγματος.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι σε ξενοδοχειακές αλυσίδες κάποιας μορφής συμμετέχουν ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών, μεγαλύτερου μεγέθους και εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις από το μέσο όρο της επίδοσης του συνόλου των ξενοδοχείων και πολύ καλύτερες επιδόσεις από το μέσο όρο των μεμονωμένων ξενοδοχείων. Οι εν λόγω διαφοροποιήσεις είναι αποτέλεσμα των στρατηγικών αγοράς που ακολουθούνται μεταξύ των δύο αναφερομένων ομάδων ξενοδοχείων.

Άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης

** Παρά τη βαθειά και παρατεταμένη οικονομική κρίση, την οποία βιώνει η Ελλάδα από το 2009 και τα επαχθή φορολογικά, ασφαλιστικά κ.ά. μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την οικονομική σταθεροποίηση της χώρας, η ελληνική ξενοδοχία απέδειξε ότι αποτελεί ένα σταθερά θετικό παράγοντα για την αναστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικό της θετικής επίδρασης του τουριστικού τομέα στην ελληνική οικονομία είναι ότι το 2014 ο δείκτης του κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 13,7% και το 2013 κατά 4,8%. Αντίθετα, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία το 2014 μειώθηκε κατά 8,9% και το 2013 κατά 10,2%.

** Το 2014 το ξενοδοχειακό δυναμικό αυξήθηκε κατά 0,6% σε όρους δωματίων. Από το 1990, όμως, το ξενοδοχειακό δυναμικό αυξήθηκε κατά 51% σε μονάδες, κατά 79% σε δωμάτια και κατά 84% σε κλίνες. Επίσης, το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων σε δωμάτια αυξήθηκε κατά 19% περίπου στην περίοδο 1990-2014, από 35 δωμάτια σε 41,6 δωμάτια.

** Κατά την τελευταία 15ετία, δηλ. την περίοδο 2000-2014, οι ξενοδοχειακές μονάδες αυξήθηκαν κατά 23,5%, ενώ σε όρους δωματίων η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 30,4%. Επίσης, από τη σύγκριση της κατανομής των ξενοδοχείων με βάση την κατηγορία τους, προκύπτει ότι το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας έχει αναβαθμιστεί θεαματικά, καθώς τα ξενοδοχεία 5 αστέρων σχεδόν τετραπλασιάστηκαν και παράλληλα αύξησα το μερίδιό τους στο συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό. Τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 62% και 69%, αντίστοιχα, με το μερίδιό τους να παραμένει περίπου σταθερό διαχρονικά. Τέλος, τα ξενοδοχεία 1 αστεριού μειώθηκαν κατά 11%, ενώ τα ξενοδοχεία 2 αστέρων αυξήθηκαν μόνο κατά 5%, ενώ και οι δύο αυτές κατηγορίες κατέγραψαν μείωση στο μερίδιό τους.

** Η συνολική κατανομή των ξενοδοχείων ως προς το μέγεθος σε επίπεδο χώρας δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά το 2014 σε σχέση με το 2013. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά που παρατηρείται είναι η αύξηση κατά 7% περίπου των οικογενειακών 5άστερων ξενοδοχείων, γεγονός που φανερώνει την αναβάθμιση μικρών οικογενειακών μονάδων σε boutique hotels.

** Η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (24,7%) και της Κρήτης (21,8%) είναι οι δύο πρώτες περιοχές της χώρας ως προς τη συγκέντρωση του ξενοδοχειακού δυναμικού με βάση τα δωμάτια. Ακολουθούν οι Περιφέρειες των Ιονίων Νήσων (11,7%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (11%).

** Το 2014, συνεχή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εμφανίζει το 45,4% των ξενοδοχείων της χώρας, έναντι 44% περίπου το 2009, ενώ εποχιακά λειτουργεί το 54,6% περίπου έναντι 56% το 2009. Σταθερά και διαχρονικά τα ξενοδοχεία 3 αστέρων έχουν τα υψηλότερα ποσοστά συνεχούς λειτουργίας. Όπως είναι αναμενόμενο, τη μεγαλύτερη εποχικότητα εμφανίζουν τα ξενοδοχεία 1* και 2*, με ποσοστά που κυμαίνονται γύρω στο 60,0% περίπου, αντίστοιχα και παραμένουν αμετάβλητα από το 2009.

** Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων έχει αυξηθεί από 35 δωμάτια που ήταν το 1990 σε 41,6 το 2014. Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία βρίσκονται στην Κρήτη με μέσο μέγεθος 56,9 δωμάτια και στα Ιόνια Νησιά με 51,4 δωμάτια. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία της Αττικής (48,7 δωμάτια) και του Νοτίου Αιγαίου (47,9 δωμάτια). Αν όμως εξετάσουμε τις επιμέρους περιοχές του Νοτίου Αιγαίου, τότε τα ξενοδοχεία στα Δωδεκάνησα έχουν το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος με 71 δωμάτια. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τα ξενοδοχεία έχουν μέγεθος μικρότερο από το μέσο όρο. Τα μικρότερα σε μέγεθος ξενοδοχεία βρίσκονται στην Ήπειρο (20,5 δωμάτια) και τη Δυτική Μακεδονία (23 δωμάτια), περιφέρειες οι οποίες υστερούν γενικά τουριστικά.

Oι βασικές τάσεις 

– Συνεχίζει να μειώνεται η μέση διάρκεια παραμονής των ταξιδιωτών από χώρες του εξωτερικού, γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες στη δαπάνη ανά επίσκεψη των επισκεπτών. Συνεπώς, ενώ σημειώθηκε αύξηση των αφίξεων κατά 23,0% το 2014, η αντίστοιχη αύξηση των δαπανών περιορίστηκε σε 11,1%. 

– Σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου για το 2015, το 27% των Ελλήνων που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι δεν θα πάνε διακοπές, ενώ το 74% από αυτούς που δήλωσαν ότι θα πάνε διακοπές προγραμματίζουν τις διακοπές σε προορισμούς μέσα στην Ελλάδα. Συνεπώς, πρέπει αφενός τα ξενοδοχεία να αξιοποιήσουν αυτή την τάση των ελλήνων τουριστών και αφετέρου η πολιτεία να ενισχύσει τις διακοπές τους με διεύρυνση και επέκταση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην άμβλυνση της εποχικότητας.

-H εποχικότητα: Η διερεύνηση της εξέλιξης της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού καταλήγει στο ότι, παρά την σημαντική αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας και την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των αφίξεων, το πρόβλημα της εποχικότητας οξύνθηκε, έστω και οριακά, το 2014. Το συγκεκριμένο εύρημα αναδεικνύει ότι η εποχικότητα του τουρισμού αποτελεί δομικό πρόβλημα του κλάδου που δεν αντιμετωπίζεται, γενικά, με την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Αντιθέτως, απαιτούνται δομικές αλλαγές και οι κατάλληλες δράσεις, όπως αυτές που προτάθηκαν πρόσφατα στη σχετική μελέτη ΙΤΕΠ-ΞΕΕ.

– Επειδή σε πολύ υψηλό ποσοστό οι ευρωπαίοι τουρίστες επιλέγουν τον προορισμό των διακοπών τους με βάση τις πληροφορίες και την εμπειρία που αποκόμισαν φίλοι και συγγενείς τους, είναι πολύ σημαντικό οι τουρίστες που φεύγουν από την Ελλάδα να μένουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από όλο το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών, γιατί αυτοί αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για την προσέλκυση νέων τουριστών, αλλά και για να γίνουν επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες της χώρας μας.

Για το λόγο αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα η αναβάθμιση των ξενοδοχείων και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουν. Επίσης, απαραίτητη είναι η αναβάθμιση και ανάδειξη των ιστορικών, αρχαιολογικών μνημείων και χώρων με διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά, επέκταση του ωραρίου, καθώς τα πολιτιστικά αξιοθέατα ενός προορισμού αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες βάσει των οποίων οι ευρωπαίοι αποφασίζουν να επισκεφτούν, αλλά και να επανέλθουν σε, έναν προορισμό. 

-Τέλος, όλο και περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν να οργανώσουν μόνοι τους τις κύριες διακοπές τους, κάνοντας χρήση του διαδικτύου. Έτσι, θα πρέπει, κυρίως τα μικρά ξενοδοχεία χαμηλότερων κατηγοριών, να εκσυγχρονιστούν και να δικτυωθούν, ώστε να εμφανίζονται στις αναζητήσεις των τουριστών και να απεξαρτηθούν από τις επιλογές και επιταγές των τουριστικών πρακτόρων.

Κατανομή απασχολουμένων στα ελληνικά ξενοδοχεία

 Σε ό,τι αφορά την απασχόληση ανά μονάδα, από την έρευνα του ΙΤΕΠ προκύπτει ότι περίπου το 17% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το Μάιο και το 10% τον Αύγουστο απασχολούσε μόνο ένα άτομο που κατά πάσα πιθανότητα είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Σωρευτικά, το 50% των ελληνικών ξενοδοχείων το Μάιο και το 44% τον Αύγουστο, απασχολούν λιγότερους από πέντε εργαζομένους. Μόνο το 6% των ελληνικών ξενοδοχείων απασχολούν πάνω από εκατό (100) εργαζομένους στην περίοδο αιχμής του Αυγούστου. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι μικροί με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (International Labour Organization, ILO), από τα 2,7 εκατ. τουριστικών επιχειρήσεων στην ΕΕ το 94% απασχολεί κάτω από 10 εργαζόμενους. Ο μέσος αριθμός απασχολουμένων ανά επιχείρηση στον τουριστικό κλάδο πλησιάζει τα 3,5 άτομα, τη στιγμή που στα ελληνικά ξενοδοχεία τον μήνα Αύγουστο απασχολούνται κατά μέσο όρο 13 άτομα ανά μονάδα.

 

Πηγή: Tornos News