ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Επίδομα ανεργίας

Δικαίωμα επιδόματος ανεργίας έχουν όσοι εργαζόμενοι έχουν απολυθεί.

Όσοι επιδοτούνται για πρώτη φορά απαιτείται να έχουν:

°       125 ημερομίσθια στο τελευταίο 14μηνο

°       80 ημερομίσθια στα δύο χρόνια που προηγήθηκαν της απόλυσης ή της λήξης της σύμβασης

°       200 ημέρες εργασίας τα δυο προηγούμενα χρόνια από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο το χρόνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν στη 2ετία

Μήνες επιδότησης

200

5

250

6

300

8

 

Όσοι επιδοτούνται για δεύτερη και πλέον φορά απαιτείται να έχουν:

°       125 ημερομίσθια στο 14μηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας απόλυσης, ή της λήξης της σύμβασης χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου 2μηνου

°       Για τους εποχικούς 100 ημερομίσθια στο 12μηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας απόλυσης, ή της λήξης της σύμβασης χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου 2μηνου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΙ

Ημερομίσθια στο 14μηνο

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

Ημερομίσθια στο 12μηνο

ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

125-149

100-149

5

150-179

150-179

6

180-219

180-219

8

220-249

220-249

10

250 και άνω

250 και άνω

12

 

Περιορισμός ημερών επιδότησης

Με το Ν. 3986, αρθ.39 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας μέσα στην προηγούμενη από την εκάστοτε έναρξη επιδότησης λόγο ανεργίας τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 450. Από 1/1/2014 μειώνονται ακόμη περισσότερο σε 400.