Απόφαση Κεντρική Εφορευτικής Επιτροπής 4 Μάη 2018

FacebookTwitterGoogle+Share

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα 4 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία του Συνδικάτου που βρίσκονται στον 7οόροφο του κτιρίου επί της οδού Γλάδστωνος 3 – Ομόνοια, συνεδρίασαν τα μέλη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκαν από την Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συνδικάτου την 16 Απριλίου 2018. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καθορίζονται από το Καταστατικό του Συνδικάτου και την από 16 Απριλίου 2018 απόφαση της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Συνδικάτου επιλήφθηκε των κατωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενων θεμάτων και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Α. Σύμφωνα  με την από 17 Απριλίου 2018 απόφαση της Συνεδρίασης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Συνδικάτου (χρόνος, τόπος κλπ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της από 25 Απριλίου 2018 απόφασης της Συνεδρίασης της Κεντρικής Εφορευτικής σήμερα 4 Μαΐου 2018 ήταν προγραμματισμένη η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συνδικάτου μεταξύ άλλων εκλογικών κέντρων στοΕκλογικό Κέντρο του καζίνο ΜΟΝΤ ΠΑΡΝΕΣαπό ώρα13:00 έως ώρα21:00. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος κος Λιάννης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 34947) που ορίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν. 4446/2016 να παραστεί ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου στο εκλογικό κέντρο του καζίνο ΜΟΝΤ ΠΑΡΝΕΣαπό το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όπως προκύπτει από το  με αριθμό πρωτοκόλλου 6303/24-4-2018 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που κοινοποιήθηκε στο Συνδικάτο και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, προσήλθε λόγω αιφνίδιου κωλύματος στο πρόσωπο του στο εκλογικό κέντρο του καζίνοΜΟΝΤ ΠΑΡΝΕΣπερί ώρα 13:45 με αποτέλεσμα η διαδικασία των αρχαιρεσιών στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο να ξεκινήσει την ώρα 14:00, δηλαδή με καθυστέρηση μίας (1) ώρας από την αρχικώς προγραμματισμένη. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ως Κεντρική Εφορευτική το ανωτέρω γεγονός με δεδομένο ότι η έναρξη της ψηφοφορίας στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο καθυστέρησε κατά μία (1) ώρα αποφασίζουμε την παράταση της διάρκειας της ψηφοφορίας στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο του καζίνο ΜΟΝΤ ΠΑΡΝΕΣαντιστοίχως κατά μία (1) ώρα και ορίζουμε ως ώρα λήξης της ψηφοφορίας στο εκλογικό κέντρο την ώρα 22:00 αντί της αρχικώς καθορισμένης  ώρας 21:00. Συνεπώς οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου στοΕκλογικό Κέντρο του καζίνο ΜΟΝΤ ΠΑΡΝΕΣ σήμερα Παρασκευή4 Μαΐου 2018 διεξάγονται από ώρα14:00 έως ώρα22:00.

Β. Ως Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τη γνώμη που εξέφρασαν τα μέλη του τοπικού παραρτήματος Νοτιοανατολικών συνοικιών του Συνδικάτου και η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή του Τοπικού Παραρτήματος Νοτιοανατολικών συνοικιών του Συνδικάτου με γνώμονα την εξυπηρέτηση του σκοπού της μαζικής συμμετοχής των μελών του Συνδικάτου στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου και την διευκόλυνση σε αυτή την κατεύθυνση των μελών του Συνδικάτου να προσέλθουν στην ψηφοφορία αποφασίζουμε τη διεύρυνση της διάρκειας της ψηφοφορίας στο Εκλογικό Κέντρο του Τοπικού  Παραρτήματος Νοτιοανατολικών συνοικιών του Συνδικάτου για αύριο Σάββατο 5 Μαΐου 2018 κατά δύο (2) ώρες και συγκεκριμένα αποφασίζουμε ότι: «Στο Εκλογικό Κέντρο του Παραρτήματος του Συνδικάτου στα Νοτιοανατολικάπου στεγάζεται στην αίθουσα  του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου στο Λαύριο,οδός Δανουκάρα 7 το Σάββατο5 Μαΐου2018θα διεξαχθούν από ώρα 9:00έως ώρα 19:00.

Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συνδικάτου και δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ισχύουν όσα λεπτομερώς αναφέρονται και περιγράφονται  στην από 17 Απριλίου 2018 απόφαση που έλαβε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 25 Απριλίου 2018 απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και ισχύει για όλα τα ζητήματα που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα στην οποία και παραπέμπουμε προς αποφυγή επαναλήψεων. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη δημοσίευσης της παρούσας απόφασης της με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Συνδικάτου, ενημέρωση των μετεχόντων στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου παρατάξεων δημοσιεύσεις στον τύπο κλπ.Μην υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή