Πώς ψηφίζουμε

FacebookTwitterGoogle+Share

Με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκε από τη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της 16ης Απρίλη 2018 οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου θα  διενεργηθούν ως εξής:

  1. Τα μέλη του Συνδικάτου θα μπορούν να ψηφίζουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο επιθυμούν για την ανάδειξη Κεντρικής Διοίκησης, Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής και για Αντιπροσώπους στην ΠΟΕΕ-ΥΤΕ.
  2. Για την εκλογή αντιπροσώπων για τα Εργατικά Κέντρα αποφασίζεται και αποσαφηνίζεται ότι:  α. Τα μέλη του Συνδικάτου που είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένα μέλη του Τοπικού Παραρτήματος (Τ.Π) Πειραιά του Συνδικάτου,  προκειμένου να ψηφίσουν για αντιπροσώπους στο ΕΚΠ θα πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσουν στα εκλογικά κέντρα του τοπικού παραρτήματος (Τ.Π) Πειραιά του Συνδικάτου καθώς στα υπόλοιπα εκλογικά κέντρα δε θα διατίθενται ψηφοδέλτια για το ΕΚΠ . Διευκρινίζεται επίσης ότι στα εκλογικά κέντρα του Τοπικού Παραρτήματος (Τ.Π) Πειραιά του Συνδικάτου δε θα διατίθενται ψηφοδέλτια για εκλογή αντιπροσώπων του Συνδικάτου στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και στο Εργατικό Κέντρο Λαυρίου (ΕΚΛ), αλλά θα διατίθενται ψηφοδέλτια μόνο για την εκλογή αντιπροσώπων του Συνδικάτου στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.  β. Τα μέλη του Συνδικάτου που είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένα μέλη του Τοπικού Παραρτήματος (Τ.Π) Νοτιανατολικών του Συνδικάτου, προκειμένου να ψηφίσουν για αντιπροσώπους στο ΕΚΛ θα πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσουν στα εκλογικά κέντρα του τοπικού παραρτήματος (Τ.Π) Νοτιανατολικών, ή στα εκλογικά κέντρα του Catering NEWREST στην περιοχή Αεροδρομίου Σπάτων και  του ξενοδοχείου SOFITELπου βρίσκεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σπάτων, καθώς στα υπόλοιπα εκλογικά κέντρα δε θα διατίθενται ψηφοδέλτια για το ΕΚΛ. Διευκρινίζεται επίσης ότι στα εκλογικά κέντρα του τοπικού παραρτήματος (Τ.Π) Νοτιοανατολικών του Συνδικάτου όπως επίσης και στα εκλογικά κέντρα: 1. του Catering NEWREST στην περιοχή Αεροδρομίου Σπάτων και  2. του ξενοδοχείου SOFITELπου βρίσκεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σπάτων δε θα διατίθενται ψηφοδέλτια για εκλογή αντιπροσώπων του Συνδικάτου για το ΕΚΑ και το ΕΚΠ, αλλά θα διατίθενται ψηφοδέλτια μόνο για την εκλογή αντιπροσώπων του Συνδικάτου στο Εργατικό Κέντρο Λαυρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές εξ αντιδιαστολής ότι προκειμένου τα μέλη του συνδικάτου  να ψηφίσουν για εκλογή αντιπροσώπων στο ΕΚΑ  θα πρέπει να προσέλθουν  σε οποιοδήποτε άλλο εκλογικό κέντρο πλην των προαναφερόμενων που θα διαθέτουν ψηφοδέλτια είτε μόνο για το ΕΚΠ είτε μόνο για το ΕΚΛ.

3. Προκειμένου τα μέλη του Συνδικάτου που είναι μέλη ταυτόχρονα και ενός εκ των πέντε(5) Παραρτημάτων του Συνδικάτου να ψηφίσουν για την ανάδειξη Τοπικής Διοίκησης και Τοπικής Ελεγκτικής Επιτροπής του Παραρτήματοςθα πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθουν στο Εκλογικό Κέντρο του Παραρτήματος, στο οποίο ανήκουν.

 4. Τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 23 Απριλίου 2018και μέχρι ώρα16:00. Σχετικά με το δικαίωμα ψήφου και εκλογής ισχύει ότι προβλέπει το καταστατικό και οι αποφάσεις της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και της απερχόμενης Κεντρικής Διοίκησης.

 5. Σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ.9 του καταστατικού του Συνδικάτου και την από 16 Απριλίου 2018 απόφαση της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Συνδικάτου, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει να συνεχιστούν οι εγγραφές στο Συνδικάτο μέχρι και το τέλος των αρχαιρεσιών. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 22 παρ.9 του καταστατικού του Συνδικάτου και την από 16 Απριλίου 2018 απόφαση της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Συνδικάτου η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει ότι τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Συνδικάτου μπορούν να τακτοποιούνται οικονομικά και κατά τη διάρκεια (καθ’ όλη τη διάρκεια) των αρχαιρεσιών και να ψηφίζουν.

6. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει το αδιάβλητο των αρχαιρεσιών, αποφασίζει τα παρακάτω μέτρα ώστε να μην ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες πρόσωπαπου δεν είναι εργαζόμενοι του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη της και την από 16 Απριλίου 2018 απόφαση της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Συνδικάτου.

Συγκεκριμένα:

α. συνάδελφοι που επιθυμούν να γίνουν μέλη του Συνδικάτου μετά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 16ηςΑπριλίου 2018 και μέχρι τη λήξη των Αρχαιρεσιών, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως ένα από τα ακόλουθα έγγραφα : Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) ή πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία τους και τα στοιχεία του εργοδότη τους. Τα ως άνω έγγραφα δεν χρειάζεται να προσκομίσουν όσοι συνάδελφοι εγγραφούν μέλη του Συνδικάτου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που θα διενεργείται μέσα σε χώρους εργασίας, εν ώρα εργασίας τους και εφ’ όσον διαπιστώνεται η εργασιακή τους σχέση με την συγκεκριμένη επιχείρηση από συναδέλφους – μέλη του Συνδικάτου που εργάζονται στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο.

β. Τα εγγεγραμμένα μέλη στο μητρώο μελών του συνδικάτου πριν την 16η Απριλίου 2018 θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθούν να είναι εργαζόμενοι του κλάδου κατονομάζοντας την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται στην οποία ταυτόχρονα θα δηλώνουν και οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή των στοιχείων τους που αναφέρονται στο μητρώο μελών του συνδικάτου σύμφωνα με το καταστατικό αυτού (άρθρο 5 και 6 του καταστατικού του Συνδικάτου) Την παραπάνω δήλωση δε χρειάζεται να υποβάλλουν όσοι εργαζόμενοι έχουν γίνει μέλη του Συνδικάτου πριν την 16ηΑπριλίου 2018 και λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία που θα διενεργείται μέσα σε χώρους εργασίας, εν ώρα εργασίας τους και εφ’ όσον διαπιστώνεται η εργασιακή τους σχέση με την συγκεκριμένη επιχείρηση από συναδέλφους – μέλη του Συνδικάτου που εργάζονται στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση μόνο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους που αναφέρονται στο μητρώο μελών του συνδικάτου σύμφωνα με το καταστατικό αυτού (άρθρο 6 του καταστατικού του Συνδικάτου)

 7. Σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 5 του καταστατικού του Συνδικάτου και την από 16 Απριλίου 2018 απόφαση της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Συνδικάτου, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα λάβει κάθε μέτρο που αυτή κρίνει απαραίτητο και πρόσφορο για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών και τη μαζική συμμετοχή των μελών του Συνδικάτου σε αυτές (όπως η διεξαγωγή αρχαιρεσιών σε χώρους δουλειάς ή περιοχές του Ν. Αττικής που κατά την κρίση της κατοικεί ή εργάζεται μεγάλο μέρος των μελών του Συνδικάτου, η απόφαση για παράταση της διάρκειας των εκλογών για όσο χρόνο θεωρήσει απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστεί ή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών του Συνδικάτου στις αρχαιρεσίες, γεγονός που συντελεί στην ενίσχυση και θωράκιση της δημοκρατικής λειτουργίας του, κορυφαία εκδήλωση της οποίας είναι οι εκλογές του κ.ο.κ).

 8. Τα μέλη του Συνδικάτου θα ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα τους και εφ’ όσον  ψηφίζουν και για αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια όργανα με την επίδειξη ταυτοχρόνως του Βιβλιαρίου Ασθενείας τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ.1 του Ν.1264/1982 και σε περίπτωση που δεν το έχουν μαζί τους με τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης περί του ότι δεν έχουν ψηφίσει διαμέσου άλλης συνδικαλιστικής οργάνωσης για την εκλογή αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια όργανα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο β του Ν.1264/1982.